Botimet e Fundit

Matematika 6 / PM Planifikimi për 3 tremujorë

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 47
Përshkrimi

Matematika 6 / PM Planifikimi vjetor i lëndës

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 9
Përshkrimi

Edukim për shoqërinë 1 / PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 9
Përshkrimi

Matematika 1 / PM Planifikimi vjetor i lëndës

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 10
Përshkrimi

Matematika 1 / PM Planifikimi 3 mujor prill - qershor 2016

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 15
Përshkrimi