Botimet e Fundit

4.Investimet - Aksionet, bonot dhe investime të tjera

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-001-1
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

Bota e investimeve është plot me rreziqe dhe shpërblime.Siç është vërejtur nga kriza e fundit ekonomike botërore,investuesit mund të fitojnë shumë një ditë dhe të humbasingjithçka javës tjetër. Duke qenë se kemi shumë mundësiinvestimi nga të cilat mund të zgjedhim, cilat janë mënyratmë të mira për t'i investuar paratë?Libri jep një pamje të qartë të botës së investimeve. Ai eksploronmundësitë që ofrojnë llogaritë rrjedhëse dhe atotë kursimeve, riskun dhe të mirat e tregut të aksioneve.Shembujt e investimeve të njerëzve të ndryshëm, ndihmojnëtë kuptosh se cili lloj investimesh është i përshtatshëm përfinancat tuaja të ardhshme dhe cilat janë hapat që ju çojnënë arritjen e objektivave afatgjatë 

3. Bumet, rëniet, krizat - Cikli ekonomik

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-002-8
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

Ndërkohë që bota përjetoi kohët e fundit një rënie të madheekonomike, fakti se kjo periudhë pasonte një periudhë ekspansioni,apo bumi të fuqishëm ekonomik, u harrua lehtë. Si ka mundësiqë fati i njerëzve të ndryshojë kaq ndjeshëm?Libri tregon se tregjet financiare janë krijuar në vite duke imituarmodele ose ne forme ciklike (zgjerimi dhe rënia). Duke përdorurnjë gjuhë të thjeshtë dhe me shembuj, shpjegohen treguesit kryesorëekonomike, niveli i papunësisë, i borxhit dhe mënyra se sikëta tregues kanë ndryshuar në kohë. Pa e vështirësuar mënyrën eshpjegimit të situatës financiare në përgjithësi, kuptohet lehtë senë cilën fazë të ciklit ekonomik jemi sot dhe ku mund të shkojmënesër. 

2.Paratë kanë rëndësi - Hyrje në Ekonomiks

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-003-5
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

1.Biznesi pa kufij - Globalizimi

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-004-2
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Si konsumator modern, praktikisht mund të blesh çdo produkt ngaçdo vend i botës. Falë globalizimit, e gjithë bota është e ndërlidhursi një treg gjigant. Po cilat janë kostot e kësaj lehtësie?Biznesi pa kufij: Globalizimi shqyrton të mirat dhe disavantazhete globalizimit, duke përfshirë efektin e tij mbi punëtorët, konsumatorët,mjedisin dhe kulturat. Po kështu, ai shqyrton historikune tregtisë dhe mënyrën se si tregjet u zhvilluan nga lokale nëglobale. Duke shpjeguar çështjet përtej globalizimit me një gjuhëtë thjeshtë, ky libër do t'ju ndihmojë të kuptoni rolin që luani nënjë ekonomi gjithnjë e më shumë globale 

4. Paraja dhe tregtia

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-005-9
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Libri shpjegon lidhjen e parasë me institucionet dhe memënyrat se si ajo përdoret. Nëpërmjet tregimit jepen këshillapër kursimet dhe mënyrën se si mund të përdoren paratë.Nëpërmjet shembujve jepet informacion për investimet,buxhetin, bankingun online, llogaritë e ndryshme, kartatdhe këshilla se si mund të ruhemi nga vjedhja e identitetitdhe rreziqet e përdorimit të tyre.