Botimet e Fundit

Edukim muzikor 7 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Shkenca 12/PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Shkenca
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 11/ ZD/ Plan mesimor

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 11 Baza / PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 11 bazë dhe ZD /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-069-1
Çmimi: 250 lekë lekë
Numri i faqeve: 76
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Fizika 11, bazë dhe me zgjedhje të detyruar ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe disa tema punë të drejtuara me ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura, disa modele vlerësimi, modele projektesh, teste për vetëkontroll, veprimtari praktike, strategji të zgjidhjes së problemave, hartë konceptesh etj.