Luan Memushi

Biologji 4 | natyror

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 99943-916-6-6
Çmimi: 266 lekë
Numri i faqeve: 162
Përshkrimi

Tematika
Gjenetika e njeriut – ndryshimet strukturore kromozomike, harta gjenetike e njeriut, gjenetika, ligji dhe bioetika, etj.
Antropologjia – objekti i antropologjisë, paraardhësit e njeriut modern, qytetërimet e hershme, antropologjia e shqiptarëve
Veprimtaria nervore  - organizimi i përgjithshëm i sistemit nervor qendror, cikli gjumë zgjim, kujtesa, etj.
Etologjia – shkenca e sjelljeve, komunikimi në botën shtazore, sjelljet riprodhuese, etologjia humane, etj.
Biosfera dhe mjedisi – struktura e ekosistemeve; biomet e ujrave të ëmbla, të kripura, ekosistemet pyjore, etj.
Njeriu dhe mjedisi – roli i njeriut në biosferë, burimet natyrore, biodiversiteti dhe roli i tij për njeriun, pasuritë energjitike, ujore; shoqëria dhe problemet e mjedisit, etj.

Biologji 4 | shoqëror

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 999-43-916-5-8
Çmimi: 351 lekë
Numri i faqeve: 146
Përshkrimi

Antropologjia – evolucioni i njeriut, kuptimi për racat, qytetërimi, komunikimi etj. Veprimtaria nervore dhe psiqika – organizimi i përgjithshëm i trurit; gjuha; dëgjimi; kujtesa; inteligjenca, etj. Etologjia – shkenca e sjelljeve – sjelljet e lindura; të mësuarit; sjelljet shoqërore; etologjia njerëzore, etj. Ekologjia humane – njeriu dhe mjedisi, biodiversiteti, ekosistemet, biomet e ujërave të ëmbla, të kripura, ekosistemet pyjore; shoqëria dhe mjedisi etj.