Tekst Shkollor /

Edukim për shoqërinë 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-194-0
Çmimi: 216 lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Edukim për shoqërinë 1 është hartuar nga autoret Brunilda Çerraga dhe Silvana Loka, autore me eksperiencë hartuese të të gjithë linjës së teksteve të edukimit shoqëror në ciklin fillor.

Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

 

Shoqërohet me libër mësuesi.

 

 

Matematika 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-195-7
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 200
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Matematikë 1 është botim i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës si dhe portofolin e nxënësit në fund të librit, i cili është për përdorim personal nga çdo nxënës. Fletët shkëputen nga libri.

Teksti shoqërohet me libër mësuesi.

 

 

Matematika 6 / PM Planifikimi për 3 tremujorë

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 47
Përshkrimi

Matematika 6 / PM Planifikimi vjetor i lëndës

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 9
Përshkrimi

Edukim për shoqërinë 1 / PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 9
Përshkrimi