Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / Gjuhe Shqipe

Gjuha Shqipe 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-264-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 223
Përshkrimi

Libër Mësuesi, Gjuha Shqipe klasa 10.

Gjuhe shqipe dhe letersi 11 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-35-0
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 213
Përshkrimi

Gjuha shqipe 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: : 978-99956-93-95-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 230
Përshkrimi

 

Ky libër është një udhëzues pёr hartimin e planit ditor te gjuhës shqipe për klasat e dyta. Ora e mësimit shpesh është e ndarë në hapa, sipas strukturës PNP. Çdo orë mësimi është ndërtuar me nivele, në përputhje me nivelin e klasës, sipas Taksonomisë së Blumit. Ky udhëzues është i ndarë në hyrjen  dhe përmbajtjen; në objektivat për çdo linjë; në planin mësimor, i cili është mbështetur në programin lëndor Gjuha shqipe 2; në orёt e planit ditor pёr çdo temё    pёmbajtjes dhe në teste pёr kontrollin e njohurive. Në këtë udhëzues do të gjeni orë mësimi ndihmë për hartimin e planit tuaj ditor , orë për përforcimin e njohurive dhe teste për përvetësimin e njohurive të marra.

 

Gjuha shqipe 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-62-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

 

Në këtë libër, ora e mёsimit është konceptuar të zhvillohet, duke pasur në

qendër nxёnёsin sipas metodave tё mendimit kritik. Objektivat e orёs sё mёsimit janë përcaktuar në përputhje me nivelet e taksonomisё sё Blumit.

Mёsuesit mund t'i pёrshtasin vetё objektivat me nivelin e klasёs me të cilën ato

punojmë gjatë vitit shkollor. Ato duhet tё jenё tё matshme dhe tё arrihen nga nxёnёsit.

Objektivi pёrcaktohet duke filluar nga ai bazё, te niveli i mesёm dhe më pas te

ai i lartё. Objektivi bazё duhet të përcaktohet me kujdes qё tё arrihet nga mbi

90 % e nxënësve. Nё kёtё libër ёshtё ndjekur struktura ERR qё përfshin Evokimi, Realizimi i

kuptimit dhe Reflektimi.

Libri përmban planin mësimor ku janë detajuar temat për çdo orë, mjetet dhe detyrat.