Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Biologji dhe edukim shëndetësor 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-067-7
Çmimi: 200 lekë lekë
Numri i faqeve: 39
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit përmban 20 tema mësimore të shtjelluara si model për të realizuar orën mësimore. Po kështu autorja ka dhënë disa modele testesh që i ndihmojnë mësuesit për të realizuar vlerësimin e nxënësve si dhe arritjen e objektivave.

Autorja ka realizuar planin mësimor si mjet orientues për mësuesit në organizimin vjetor të lëndës së biologjisë ku janë përfshirë jo vetëm temat mësimore por edhe orët e parashikuara për projekte, orë të lira etj.

 

 

Gjuha shqipe 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: : 978-99956-93-95-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 230
Përshkrimi

 

Ky libër është një udhëzues pёr hartimin e planit ditor te gjuhës shqipe për klasat e dyta. Ora e mësimit shpesh është e ndarë në hapa, sipas strukturës PNP. Çdo orë mësimi është ndërtuar me nivele, në përputhje me nivelin e klasës, sipas Taksonomisë së Blumit. Ky udhëzues është i ndarë në hyrjen  dhe përmbajtjen; në objektivat për çdo linjë; në planin mësimor, i cili është mbështetur në programin lëndor Gjuha shqipe 2; në orёt e planit ditor pёr çdo temё    pёmbajtjes dhe në teste pёr kontrollin e njohurive. Në këtë udhëzues do të gjeni orë mësimi ndihmë për hartimin e planit tuaj ditor , orë për përforcimin e njohurive dhe teste për përvetësimin e njohurive të marra.

 

Matematika 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-91-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 115
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit ashtu si dhe libri i nxënësit "Matematika 3" është hartuar nga autoret e tekstit që kanë një përvojë gati 20-vjeçare në arsim. Libri është konceptuar që të ndihmojë mësueset të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit. Për këtë, në krye të çdo kapitulli, janë vendosur linjat e trajtuara së bashku me OAN në tre nivele. Mësimet janë trajtuar në drejtim të një pune praktike dhe frytdhënëse. Çdo ushtrim i rëndësishëm ku jepen konceptet për herë të parë ka merituar një kujdes të vazhdueshëm në sugjerimet për punën me të. Përgjatë planit mësimor janë përfshirë edhe veprimtaritë praktike të cilat synojnë që nëpërmjet lojës fëmijët të fitojnë shprehitë e para matematikore. Autoret janë treguar të kujdesshme duke pasur parasysh edhe vështirësitë që paraqet kjo grupmoshë duke synuar kënaqësinë praktike të fëmijëve në situata ndërvepruese me të tjerët.

 

 

Matematika 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-90-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 155
Përshkrimi

Ky "Udhëzues",  është hartuar nga autoret e tekstit që kanë një përvojë gati 20-vjeçare në arsim. Udhëzuesi është konceptuar që të ndihmojë mësuesit të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit.

Gjuhë shqipe dhe letërsi 12 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-74-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 183
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit "Gjuhë shqipe dhe letërsi 12" do t'i shoqërojë mësuesit gjatë gjithë vitit shkollor sepse është konceptuar në mënyrë të tillë që t'u shërbejë në organizimin e orës mësimore në formën e një ditari. Autorja ka përdorur shumë metoda të mësimdhënies interaktive. Të gjitha temat mësimore kanë objektivat dhe mënyrën e organizimit të orës mësimore. Metodat e përdorura: Klaster, stuhi mendimesh, insert, shpjegim, diskutim, punë e pavarur etj. si këto janë një mjet i rëndësishëm për shtjellimin e koncepteve dhe përvetësimin e njohurive. Po kështu në libër ka shumë modele përgjigjesh për tema të caktuara apo komente që do të lehtësojnë punën e mësuesit në këtë lëndë.

Libri përmban planin mësimor të detajuar me shpërndarjen e të gjitha orëve mësimore dhe objektivat për çdo teme.