Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Kimia 11/LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-070-7
Çmimi: 300 lekë lekë
Numri i faqeve: 106
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 11 ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu ka disa punë laboratori dhe veprimtari praktike.

 

 

Informatika 7, 8, 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-94-7
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Informatika 7-8-9, ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies me informacion shtesë si dhe shtjellim tematik të orës mësimore. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore për të gjitha klasat, 7-8-9. Gjatë orës së mësimit mësuesi duhet të ndjekë disa parime bazë në mënyrë që kjo lëndë të vijë tek nxënësi sa më konkrete. Mësuesi duhet të realizojë shumicën e temave në laboratorin informatikës si dhe t'i lërë të lirë nxënësit për ushtrimet apo aktivitetet e propozuara tek libri i nxënësit. Të nxiten tek nxënësit krijimi individual i dokumenteve të reja sipas programeve aplikative si dhe të realizohen forma bashkëbisedimi si për shembull: Si e krijuat? Çfarë pengesa hasët etj. Mos harroni që përvojat personale janë gjithmonë tema tërheqëse për një orë mësimi.

 

 

Biologji dhe edukim shëndetësor 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-067-7
Çmimi: 200 lekë lekë
Numri i faqeve: 39
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit përmban 20 tema mësimore të shtjelluara si model për të realizuar orën mësimore. Po kështu autorja ka dhënë disa modele testesh që i ndihmojnë mësuesit për të realizuar vlerësimin e nxënësve si dhe arritjen e objektivave.

Autorja ka realizuar planin mësimor si mjet orientues për mësuesit në organizimin vjetor të lëndës së biologjisë ku janë përfshirë jo vetëm temat mësimore por edhe orët e parashikuara për projekte, orë të lira etj.

 

 

Gjuha shqipe 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: : 978-99956-93-95-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 230
Përshkrimi

 

Ky libër është një udhëzues pёr hartimin e planit ditor te gjuhës shqipe për klasat e dyta. Ora e mësimit shpesh është e ndarë në hapa, sipas strukturës PNP. Çdo orë mësimi është ndërtuar me nivele, në përputhje me nivelin e klasës, sipas Taksonomisë së Blumit. Ky udhëzues është i ndarë në hyrjen  dhe përmbajtjen; në objektivat për çdo linjë; në planin mësimor, i cili është mbështetur në programin lëndor Gjuha shqipe 2; në orёt e planit ditor pёr çdo temё    pёmbajtjes dhe në teste pёr kontrollin e njohurive. Në këtë udhëzues do të gjeni orë mësimi ndihmë për hartimin e planit tuaj ditor , orë për përforcimin e njohurive dhe teste për përvetësimin e njohurive të marra.

 

Matematika 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-91-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 115
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit ashtu si dhe libri i nxënësit "Matematika 3" është hartuar nga autoret e tekstit që kanë një përvojë gati 20-vjeçare në arsim. Libri është konceptuar që të ndihmojë mësueset të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit. Për këtë, në krye të çdo kapitulli, janë vendosur linjat e trajtuara së bashku me OAN në tre nivele. Mësimet janë trajtuar në drejtim të një pune praktike dhe frytdhënëse. Çdo ushtrim i rëndësishëm ku jepen konceptet për herë të parë ka merituar një kujdes të vazhdueshëm në sugjerimet për punën me të. Përgjatë planit mësimor janë përfshirë edhe veprimtaritë praktike të cilat synojnë që nëpërmjet lojës fëmijët të fitojnë shprehitë e para matematikore. Autoret janë treguar të kujdesshme duke pasur parasysh edhe vështirësitë që paraqet kjo grupmoshë duke synuar kënaqësinë praktike të fëmijëve në situata ndërvepruese me të tjerët.