Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Sociologjia 11|LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-42-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 127
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve. Jemi nisur nga ideja për t'ju ndihmuar si mësimdhënës dhe si individë me një mision shumë të rëndësishëm në jetë.

Përpjekja juaj si misionar të formimit qytetar të nxënësve, sot duhet orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje."

Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Në libër do të gjeni edhe planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike.

 

 

 

Qytetaria 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Qytetari
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-69-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve si misionar të formimit qytetar të nxënësve, të cilët duhen orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje." Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Libri përmban planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike. Objektivat e arritjeve të nxënësit janë hartuar sipas 3 niveleve: bazë, i mesëm dhe i lartë.

Ato nuk synojnë vetëm marrjen e njohurive të thjeshta, por edhe formimin e shprehive dhe qëndrimeve të caktuara të nxënësit ndaj një problemi të caktuar.

Temat zhvillohen me anë të strukturës së mësimit ERR (Evokim, realizimi i kuptimit, reflektimi).

Në këto faza të zhvillimit të mësimit ofrohen metoda dhe veprimtari të ndryshme si: diskutim i ideve, punë në grupe, punë individuale, ditari i të nxënit, marrëdhënie pyetje‐përgjigje, bashkëveprimi ndërveprues etj. Me anë të këtyre metodave mësimi zhvillohet duke vënë në qendër nxënësin.

 

 

Kimia 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-70-1
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 79
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 10 është një libër që shërben për të ndihmuar mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban objektivat për çdo temë mësimore të hartuara këto në bazë nivelesh të cilat janë pasqyruar edhe në planin mësimor të kësaj lënde. Temat mësimore që autorët i kanë vlerësuar si më specifiket i kanë shpjeguar më thjesht tek libri i mësuesit. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu në libër janë evidentuar nëpërmjet rubrikës fjalë kyçe të gjitha konceptet e reja që do të marrin nxënësit gjatë gjithë ciklit mësimor të klasës së dhjetë.

 

 

Fizika 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-71-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 95
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Fizika 10  është një përpjekje serioze për t'ju ofruar mësuesve një orientim metodik për mësimdhënien e lëndës së Fizikës. Në këtë libër jepen shumë orë model për zhvillimin e temave mësimore të librit të nxënësit. Gjithashtu sugjerohet edhe metodika e zgjidhjes së ushtrimeve të fizikës e cila ka për qëllim t'u mësojë nxënësve të arsyetojnë, të mendojnë, t'i ushtrojnë njohuritë teorike të fituara.

Plani mësimor është hartuar i detajuar me të gjitha temat mësimore të shtjelluara si dhe objektivat për cdo orë.

Po kështu mësuesit do të gjejnë disa modele vlerësimi, modele projektesh, teste për vetëkontroll, veprimtari praktike, strategji të zgjidhjes së problemave, hartë konceptesh etj.

 

 

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-64-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 234
Përshkrimi

 

Teksti mësimor i nxënësit "Dituri natyre" për ciklin fillor është shtjelluar në tema mësimore, aktivitete praktike dhe punë laboratori. Për ti ardhur në ndihmë mësuesit, autorja ka zhvilluar të gjitha temat mësimore dhe objektiva për cdo orë mesimore dhe drejtim metodik. Mjaft interesante janë edhe temat praktike të shtjelluara të cilat lehtësojnë mësuesit në realizimin e orës praktike me mjete didaktike të thjeshta.