Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Biologjia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-307-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

TIK 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-297-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 82
Përshkrimi

Libri i mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e orëve mësimore - detyra për portofolin e nxënësit.

Matematika 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-299-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 109
Përshkrimi

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - tema të propozuara për projekt - tre projekte të zhvilluara - detyra për portofol - përgjigje dhe zgjidhje për ushtrimet

Kimia 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-300-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 174
Përshkrimi

Libri për mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e temave mësimore, punë praktike, ushtrime, detyra për portofol, teste

Matematika 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-262-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 298
Përshkrimi

Libër mësuesi, matematikë 10.