Tekst Shkollor / Liber / Mesem /

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-248-0
Çmimi: 325 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-247-3
Çmimi: 305 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-244-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-242-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Shkenca 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Shkenca
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-051-6
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 147
Përshkrimi

 

Shkenca 12 në tekstin mësimor të nxënësve të gjimnazit është konceptuar si "përmbyllje" e kurrikulave bërthamë të gjimnazit për lëndët fizikë, kimi, biologji. Ajo zhvillon në mënyrë të integruar njohuritë e nxënësve në shkencat natyrore, si dhe aftësitë e tyre për t'i përdorur këto njohuri në vendimmarrjet e tyre të përditshme dhe zgjidhjen e problemeve.  

Teksti përbëhet nga tri pjesë (linja), që trajtojnë tematika për fizikën, kiminë dhe biologjinë. Në këtë mënyrë, biologjia trajton larminë e qenieve të gjalla (biodiversitetin), kimia trajton ujin dhe tretësirat ujore, fizika teorinë kinetike të gazeve dhe termodinamikën, të cilat kanë pika takimi të përbashkëta. Pavarësisht se teksti është shkruar nga autorë të ndryshëm ai ka një harmoni të vlerësueshme për mënyrën e konceptimit dhe rubrikave që krijojnë një tërësi dhe integrim ndërlëndor.

Këndvështrimi i realizimit të këtij teksti i ndihmon nxënësit ta shikojnë dhe studiojnë botën si një të tërë. Në këtë tekst nxënësit do të jenë të aftë të zgjidhë në mënyrë krijuese problema, të realizojë eksperimente, të punoj në grup etj.

Në tekst janë integruar me saktësi njohuritë e reja dhe ato të përfituara nga vitet e mëparshme. Po kështu integrimi ndërlëndor është i qartë në njëtrajtësinë e rubrikave që ndjekin të gjitha linjat si: fjalët kyçe, konceptet kryesore, apo edhe testet për përforcimin e njohurive.

Teksti plotëson standardet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndihmuar bashkëpunimin mësues-nxënës dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes përgjithësisht nxënësit. Gjithashtu vërehen teknika që zhvillojnë të menduarit logjik dhe koherent të nxënësit në mënyrë të pavarur dhe që i përshtaten moshës së tyre.