Tekst Shkollor / Liber / Mesem /

Ekonomia 12/ ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Ekonomi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-052-3
Çmimi: 281 lekë
Numri i faqeve: 167
Përshkrimi

 

Mendimi ekonomik ose "mënyra ekonomike e të menduarit" është një produkt themelor i studimit të lëndës së ekonomisë. Një mendim i tillë kritik  i përgatit nxënësit  të analizojnë dhe të peshojnë jo vetëm efektet afatshkurta të vendimmarrjeve të tyre, por gjithashtu edhe efektet e tyre afatgjatë dhe më tej edhe rrjedhojat që këto vendime sjellin.

Lënda e ekonomisë së avancuar u ofron nxënësve njohuri të gjera brenda të cilave nxënësit mund të marrin vendime ekonomike personale, analizojnë çështje dhe politika publike aktuale dhe kuptojnë e analizojnë marrëdhëniet komplekse midis sistemeve kulturore, politike dhe ekonomike.

Teksti është hartuar i mbështetur në tri linja dhe është shtjelluar në 11 kapituj të ndërthurur sipas objektivave programit lëndor.

Linja1 : Ekonomia e tregut

Linja2: Ekonomia kombëtare

Linja 3: marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

 

Materiali në tekst është i ndërtuar në mënyrë të tillë që nxit aftësitë e të menduarit kritik, të qenit krijues dhe i efektshëm, për të zgjidhur probleme, për të bashkëpunuar e për të marrë përgjegjësi.

Aparati pedagogjik i ndërtuar me tri rubrika: pyetje; çështje për diskutim dhe detyra zgjeron mundësitë e përvetësimit të objektivave, të lëndës, duke sjellë në klasë realitetin shqiptar, mjediset dhe mikromjediset që shihen e nuk shihen por që duhet të zbulohet të hulumtohen duke mos lënë mënjanë realitetin rajonal global.

 

 

 

 

 

Biologjia 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-053-0
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 152
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Biologjia 11, gjimnaz, është hartuar nga Prof. Dr. Ethem Ruka dhe mësuesja Drita Nashi, të cilët janë autorë me eksperiencë në fushën e krijimit të teksteve shkollore. Si i tillë ai ka jo vetëm traditë por edhe saktësi shkencore dhe metodike. Bashkëpunimi mes këtyre dy aspekteve ka dhënë si produkt një tekst mjaft interesant jo vetëm për nga brendia por edhe nga forma.

Biologjia 11 është konceptuar i ndarë në 6 kapituj dhe autorët kanë respektuar në tërësinë e tij programin e miratuar nga MASH. Në këtë tekst, në mënyrë graduale kalohet nga e thjeshta te e ndërlikuara, nga konkretja te abstraktja. Dalin mjaft qartë lidhjet anatomike dhe funksionale midis indeve, organeve, organizmit, lidhjet midis ekosistemeve, gjallesave dhe mjedisit.

Punët laboratorike dhe veprimtaritë praktike, aftësojnë nxënësit për punë të pavarur, të vëzhgojnë, të interpretojnë dhe të nxjerrin përfundime pas një pune individuale. Nxënësit janë në gjendje të përshkruajnë atë që vëzhgojnë si dhe të interpretojnë saktë duke mundësuar formimin biologjik të tyre.

Po kështu teksti ka një realizim grafik të shkëlqyer, fotografi dhe ilustrimet shumë të bukura të cilat i ndihmojnë nxënësit të marrin jo vetëm kënaqësi estetike por edhe të mësojnë me lehtësi mësimin.

 

 

 

Matematika 11/ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 167
Përshkrimi

 Teksti Matematika 11, me zgjedhje të detyruar, mëton një nivel më të lartë në përvetësimin e njohurive të matematikës dhe rrjedhimisht edhe një trajtim më të zgjeruar të koncepteve matematikore. Këtë objektiv grupi i autorëve e ka realizuar nëpërmjet shtjellimit të pesë linjave të kërkuara nga programi mësimor.

Natyrisht, kurrikula e avancuar e cila, në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, përmban po ato linja sikurse kurrikula bazë, parasheh një trajtim më të zgjeruar dhe më të thelluar të koncepteve dhe metodave matematike.
Kështu, në tekst janë dhënë përkufizime shkencore për koncepte e veprime matematike të ndryshme, janë vërtetuar më shumë pohime, që në kurrikulën bazë, janë pranuar pa vërtetim, është përdorur  simbolika e duhur shkencore dhe janë zgjidhur dhe propozuar ushtrime relativisht më të vështira. Kështu, matricat janë trajtuar plotësisht jo vetëm si bazë për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve linearë por edhe për vetitë e tyre të shumta.  Limiti i funksionit është dhënë në gjuhën e "epsilon-deltave" duke u shoqëruar me vërtetimin e shumë teoremave për të. Është futur tema e re e induksionit të plotë matematik duke e përdorur atë edhe në vërtetimin e shumë formulave interesante që vendosin veti të rëndësishme matematike. Janë trajtuar lloje "të vështirë" funksionesh, sidomos jo elementarë, duke bërë dhe sugjeruar ndërtimin e grafikëve të tyre, duke studiuar vazhdueshmërinë dhe variacionin si edhe veti të tjera të dobishme.

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti MATEMATIKA 11 është hartuar nga një grup autorësh me përvojë në këtë lëndë. Ai është konceptuar i ndarë në 10 krerë, të cilat janë trajtuar duke iu përmbajtur udhëzimeve të programit përkatës të Ministrisë së Arsimit.
 Pesë linjat kryesore plus atë integruese zbërthejnë çështjet themelore të kurrikulës bazë duke iu përmbajtur standardeve shkencore dhe didaktike. Për këtë është pasur parasysh çfarë njohurish janë trajtuar në klasat e mëparshme për temat e ngjashme dhe çfarë do të trajtohet në vitin e 11, përveç faktit që në kurrikulën përkatëse të avancuar do kryhet zgjerimi dhe thellimi i këtyre njohurive.

Duke respektuar objektivat e përcaktuara në programin mësimor, hartuesit e tekstit kanë realizuar nëpërmjet temave mësimore shpjegimin dhe shtjellimin e koncepteve dhe njohurive të reja duke i integruar ato edhe me njohuritë e mara më parë.
Aparati matematik, simbolika matematike, janë shumë të rëndësishme dhe në funksion të realizimit të qëllimit final për përvetësimin e lëndës së matematikës. 
Teksti, në të gjitha kapitujt dhe temat e veçanta, është realizuar në një formë e strukturë tërheqëse, ku spikatin, që nga fillimi, ushtrimet intriguese në formën e enigmës, ushtrimet sfiduese në formën e pyetjes "Për ty", subjektet për ekspoze etj. Çdo temë përmban edhe nënçështjen "Metodë" që shërben si një udhërrëfyes për nxënësin për të zgjidhur më drejtpërdrejt dhe saktë ushtrime e probleme të ndryshme, të trajtuara më parë teorikisht.

Matematika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-83-1
Çmimi: 410 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti është hartuar nga autore me eksperiencë të cilat kanë ndjekur me korrektësi kornizën kurrikulare të programit mësimor të miratuar nga MASH. Në libër shtjellohen përmes shtatë linjave koncepte dhe njohuri matematikore si numri dhe veprimet me numra, ku përfshihen njohuri matja, algjebra, për marrëdhëniet ndërmjet bashkësive dhe veprimet me to duke përdorur simbolet matematike; logaritmin (natyror dhe dhjetor); parashikimin dhe kontrollin e rezultateve të njehsimeve.

Po kështu janë trajtuar në një kapitull të vecantë matjet e cila përqendrohet kryesisht në matjet jo të drejtpërdrejta. Këtu përfshihen njohuri për trigonometrinë e trekëndëshit për të zgjidhur  e interpretuar trekëndëshin e cfarëdoshëm dhe gjetjen e syprinave të figurave plane; përafrimi në matje; veprimet me vektorët në plan; largesa ndërmjet dy pikave.

Një vend të vecantë zë edhe trajtimi për algjebrën si një gjuhë simbolike që shpreh marrëdhëniet matematikore. Funksioni është një nga konceptet më themelore dhe njësuese të matematikës moderne. Në shkollën e mesme përshkrimi i relacioneve bëhet duke përdorur gjuhën formale të algjebrës.

Po kështu në kapituj të vecantë janë trajtuar tematika mbi gjeometrine, statistikën, probabilitetin dhe matematikën diskrete etj.