Tekst Shkollor / Liber / Mesem /

Biologjia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-242-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Shkenca 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Shkenca
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-051-6
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 147
Përshkrimi

 

Shkenca 12 në tekstin mësimor të nxënësve të gjimnazit është konceptuar si "përmbyllje" e kurrikulave bërthamë të gjimnazit për lëndët fizikë, kimi, biologji. Ajo zhvillon në mënyrë të integruar njohuritë e nxënësve në shkencat natyrore, si dhe aftësitë e tyre për t'i përdorur këto njohuri në vendimmarrjet e tyre të përditshme dhe zgjidhjen e problemeve.  

Teksti përbëhet nga tri pjesë (linja), që trajtojnë tematika për fizikën, kiminë dhe biologjinë. Në këtë mënyrë, biologjia trajton larminë e qenieve të gjalla (biodiversitetin), kimia trajton ujin dhe tretësirat ujore, fizika teorinë kinetike të gazeve dhe termodinamikën, të cilat kanë pika takimi të përbashkëta. Pavarësisht se teksti është shkruar nga autorë të ndryshëm ai ka një harmoni të vlerësueshme për mënyrën e konceptimit dhe rubrikave që krijojnë një tërësi dhe integrim ndërlëndor.

Këndvështrimi i realizimit të këtij teksti i ndihmon nxënësit ta shikojnë dhe studiojnë botën si një të tërë. Në këtë tekst nxënësit do të jenë të aftë të zgjidhë në mënyrë krijuese problema, të realizojë eksperimente, të punoj në grup etj.

Në tekst janë integruar me saktësi njohuritë e reja dhe ato të përfituara nga vitet e mëparshme. Po kështu integrimi ndërlëndor është i qartë në njëtrajtësinë e rubrikave që ndjekin të gjitha linjat si: fjalët kyçe, konceptet kryesore, apo edhe testet për përforcimin e njohurive.

Teksti plotëson standardet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndihmuar bashkëpunimin mësues-nxënës dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes përgjithësisht nxënësit. Gjithashtu vërehen teknika që zhvillojnë të menduarit logjik dhe koherent të nxënësit në mënyrë të pavarur dhe që i përshtaten moshës së tyre.

 

 

Kimia 11 /ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-056-1
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 149
Përshkrimi

 

Teksti Kimia 11 (me zgjedhje te detyruar) përmbush objektivat e programit mësimor në tërësinë e tij dhe i orienton nxënësit në studimin e kimisë si një shkencë e rëndësishme që i përgatit për jetën e përditshme. Në këtë pikëpamje teksti rimerr njohuritë e viteve të mëparshme për të dhënë një bazë strukturore për dhënien e njohurive të reja dhe thellimin e tyre.

Teksti është i ndërtuar në dy linja. Linja e parë trajton tematikën e Kimisë inorganike në të cilën nxënësit do të mësojnë më shumë njohuri, aftësi, për strukturën e atomit, molekulës, si dhe fitojnë njohuri, aftësi, qëndrime të reja për grupet/periodat e sistemit periodik, elementet, metalet, jometalet, përbërjet e tyre duke përdorur faktet, modelet dhe eksperimentet.

Në linjën e kimisë organike nxënësit do të fitojnë njohuri, aftësi dhe qëndrime për polimerët, preparatet më të rëndësishme farmaceutike në përdorimin shtëpiak, për kozmetikën, ushqimin dhe vitaminat, enzimat, hormonet dhe neurotransmetuesit.

Secila linjë ka pesë kapituj. Mësimet shtjellojnë objektivat e përcaktuara dhe konceptet e reja janë në përshtatje me moshën dhe zhvillimin e nxënësve.

Teksti plotëson standardet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndihmuar bashkëpunimin mësues-nxënës dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes përgjithësisht nxënësit.

Në këtë kontekst, teksti ndikon në zhvillimin e aftësive personale të nxënësve jo vetëm nën drejtimin e mësuesit por edhe në mënyrë të pavarur. Gjithashtu jepen një numër i madh shembujsh edhe ushtrimesh të zgjidhura.

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Kimia 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-057-8
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 151
Përshkrimi

 

Teksti Kimia 11 përmbush objektivat e programit mësimor në tërësinë e tij dhe i orienton nxënësit në studimin e kimisë si një shkencë e rëndësishme që i përgatit për jetën e përditshme.

Nëpërmjet tematikave mësimore të shtjelluara në tekst nxënësit do të mësojnë konceptet bazë më të rëndësishme të kimisë dhe të realizojë lidhjen e kimisë me dukuritë e jetës së përditshme; do të jenë të aftë të kërkojnë dhe përpunojnë informacione rreth dukurive kimike, vetive të substancave me rëndësi praktike; të zhvillojë eksperimente për dukuri të ndryshme etj.

Teksti është krijuar i mbështetur në dy linja:

LINJA 1: Struktura dhe vetitë e lëndës - Përmes kësaj linje autorët kanë shtjelluar temat mësimore ku të gjithë nxënësit do të fitojnë njohuri, aftësi, qëndrime për lidhjen hibride, forcat ndërmolekulare, strukturën e përbërjeve organike, hidrokarburet, alkoolet, ketonet, aldehidet, acidet karboksilike, aminat, aminoacidet, polimeret, karbohidratet, yndyrat, proteinat, duke përdorur faktet, modelet dhe eksperimentet etj.

LINJA 2: Reaksioni kimik - Ndërsa në linjën e reaksionit kimik e cila është shtjelluar në katër kapituj Përshkrimi i linjës: Përmes kësaj linje të gjithë nxënësit fitojnë njohuri, aftësi, qëndrime për reaksionet kimike redoks dhe aplikimet e tyre në elektrokimi, jetën e përditshme si dhe për reaksionet karakteristike të përbërjeve organike, si: reaksionet e shtimit, të eliminimit, zëvendësimit radikalar, zëvendësimit elektrofilik, zëvendësimit nukleofilik.

Të dyja linjat janë shtjelluar në tema mësimore në gjashtë kapituj. Temat mësimore shtjellojnë objektivat e përcaktuara dhe konceptet e reja janë në përshtatje me moshën dhe zhvillimin e nxënësve.

Teksti plotëson standardet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndihmuar bashkëpunimin mësues-nxënës dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes përgjithësisht nxënësit.

 

 

 

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-055-4
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 181
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Fizika 11 është hartuar në përputhje me programin e kurikulës bërthamë të gjimnazit, duke përmbushur objektivat e tij. Teksti është shkruar qartë, përgjithësisht thjesht e me gjuhë të kuptueshme nga nxënësit. Teoria është shtjelluar bindëse: nëpërmjet kuptimeve fizike të madhësive fizike, nxënësit qartësojnë konceptet bazë të fizikës, përvetësojnë e zbatojnë me arsyetim formulat dhe edukohen të analizojnë në situata analoge apo të reja.

Raporti teori-ushtrime është respektuar në funksion të qëndrueshmërisë së koncepteve, shprehive aplikative dhe thellimit të arsyetimit të nxënësit. Ato shërbejnë për të përforcuar konceptet bazë, për të shprehur aftësitë e nxënësve në përkatësinë e formulave që do të përdoren prej tyre dhe sigurojnë efektivitet në punën e pavarur të nxënësve në përputhje me nevojat e tyre.

Elementi "figurë" është vlerësuar nga autorët. Figurat në tekst janë shprehëse dhe udhërrëfyese për konkretizimin e situatave dhe nxitjen e arsyetimit të nxënësve për t'i shpjeguar ato. Mësimet e veçanta sipas temave mësimore janë përmbledhur  të plota. Rubrikat "Arsyeto dhe përgjigju" dhe shembujt e zgjidhur të cilët fillojnë me imagjinimin e problemës, plotësojnë mësimet teorike.

Ndërsa rubrikat e reja: "Punë e drejtuar", "Zgjidhim problema", e "Strategji të zgjidhjes së problemave" plotësojnë gjithë tekstin dhe e bëjnë atë mjet bazë pune të nxënësve për përvetësimin pa stërmundim të tyre.

Gjithashtu, të realizueshme e shumë funksionale janë edhe rubrikat "Përsëritje" e "Test kontrolli" në çdo fund kapitulli. Ushtrimet në këtë rubrikë janë përzgjedhur në funksion të përmbushjes së objektivave të tri niveleve bazë të kapitujve përkatës.